Manažer v sociálních službách – 3.2. Systém financování sociálních služeb

Popis kurzu:

V modulu 3.2 Systém financování sociálních služeb získáte přehled o problematice financování sociálních služeb, zejména z veřejných zdrojů. Seznámíte se s finančními zdroji v systému sociálních služeb, pochopíte pojmy jako vyrovnávací platba, plánování sociálních služeb a pověření poskytovatele sociálních služeb. Zvláštní pozornost je věnována dotacím z veřejných zdrojů a podmínkám jejich pro poskytování. Modul je vytvořen v již známém mixu studijních aktivit, prokládaném cvičeními a zakončen závěrečným testem.
Datum Čas Místo Volná místa Cena    
Datum
Na dotaz
Čas
Na dotaz
Místo
Online
Volná místa
Na dotaz
Cena
0 Kč
Více informací Mám zájem

Dodavatel: bfz o.p.s., společnost není plátce DPH.

Popis kurzu

Účetnictví

Číslo projektu: Moderní vzdělávání / Moderne Ausbildung (MOPOV) 2017-1-CZ01-KA202-035472
erasmus loga

Modul Systém financování sociálních služeb je osmihodinovým modulem, s polovinou (4h) studijní doby pokrytou prezenční částí a polovinou ve formě e-learningu. Cílem modulu je podat účastníkům z oblasti sociálních služeb ucelený přehled financování jejich oblasti zejména z veřejných zdrojů.

První kapitola se jmenuje Úvod do problematiky financování sociálních služeb. Obsahuje více než 30 v Moodlu vytvořených stran, na kterých probíráme základní témata jako je vyrovnávací platba, úloha státu v poskytování sociálních služeb nebo důvody, proč firmy i přes některé nevýhody v sociální oblasti podnikají.

Kapitola Služby obecného hospodářského zájmu se na necelých 30 stranách e-learningu zabývá například pojmem veřejná podpora a jak se posuzuje nedovolená veřejná podpora. Vysvětlíme si, co jsou služby hospodářské a nehospodářské povahy a jaké podmínky musí splňovat sociální služby, aby byly zařazeny mezi služby veřejného hospodářského zájmu a získaly nárok na veřejnou podporu.

Třetí kapitola Pověření poskytováním sociálních služeb je věnována problematice tzv. „Pověření poskytováním služby obecného hospodářského zájmu“. Kdo Pověření vydává? Jakou má formu? Co znamená přistoupení k pověření? Jak s Pověřením souvisí vyrovnávací platba? Odpovědi na tyto a další otázky dostanete v této kapitole.

Poslední e-learningovou kapitolou tohoto modulu je kapitola Vyrovnávací platba. Dozvíte se, kterými právními tituly je vyrovnávací platba poskytována, jak se vypočítává, co znamená vícezdrojová a nadměrná vyrovnávací platba. Kapitola je zpracována v e-learningovém nýstroji Moodle.

Kapitola Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb už je kapitolou prezenční. Ministerstvo práce a sociálních věcí přesunulo v roce 2015 povinnost rozdělovat prostředky na poskytování sociálních služeb na jednotlivé kraje. Kraje tak dostaly také povinnost plánovat ve svém regionu sociální služby. Jakým způsobem kraje služby plánují, se dozvíte v páté kapitole. Ke kapitole je přiložen studijní materiál prezenční části.

Pokračujeme kapitolou Vymezení sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. V šesté kapitole se seznámíte s jednotlivými sociálními službami a jejich vymezením v zákoně a také s tím jak to všechno souvisí s financováním sociálních služeb. Kapitola samozřejmě obsahuje přiloženou prezentaci.

Předposlední kapitola Dotace na poskytování sociálních služeb se podrobně věnuje dotacím na sociální služby. Na praktických příkladech si vysvětlíme, jak se zpracovává žádost o dotaci, jak probíhá dotační řízení, na co si dát při žádosti o dotaci pozor, vyúčtování dotace, audit. 15 stránková průvodní prezentace je ke kapitola přiložena.

Poslední kapitola byla nazvána Nejčastější otázky a odpovědi k dotaci a vyrovnávací platbě. Jsou zde uvedeny nejčastější problémy, které poskytovatelé řeší v oblasti dotací a vyrovnávací platby. Jsou zde shrnuty zkušenosti z praxe.

Poslední částí je Závěrečný test. V tomto testu si účastník ověří nabyté znalosti modulu. Test může libovolně opakovat.

Co vám tento modul přinese:

 • získáte nebo prohloubíte si znalosti týkající se poskytování sociální služby v souvislosti se systémem jejího financování
 • vyzkoušíte si moderní nástroje podporovaného e-learningu
 • po získání akreditace bfz můžete pokračovat v prezenční části kurzu, a získat tak certifikát pro absolvování celého modulu. Podklady pro prezenční výuku jsou také součástí modulu.

Délka studia:

 • předpokládaná délka podporovaného samostudia činí 4 hodiny
  (V celkové časové dotaci není zahrnuto absolvování závěrečného testu a zpětná vazba formou webinářů apod.). Modul Systém financování sociálních služeb bude zpřístupněn po dobu jednoho měsíce.

Forma studia:

Kurz je určený:

 • vedoucím pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb
 • sociálním pracovníkům, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci
 • zájemcům o nové postupy vzdělávání

Vstupní předpoklady:

 • před zahájením kurzu obdržíte přístup do LMS a povinný vstupní evaluační dotazník
 • předpokládané vzdělání: ukončené středoškolské studium nebo vyšší

Způsob zakončení studia:

 • závěrečný test
 • povinný výstupní evaluační dotazník, v němž se anonymně vyjádříte k novým formám vzdělávání i jeho podpoře ze strany bfz

Pojďte se s námi podílet na unikátním projektu Erasmus+ a prohlubte si své manažerské vědomosti v oblasti řízení sociálních služeb!

erasmus loga